Klauzula informacyjna Arterieart Sp. z o.o.

Dla danych pozyskanych bezpośrednio od osób związanych z realizacji Projektu pn. „Zdrowa Aorta – Wielkopolski program zwiększenia aktywności zawodowej poprzez badania przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTERIEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Rakoniewicka 23A 60-111 Poznań,

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Krzysztof Haponiuk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 668 629 755 lub adresem email haponiuk@op.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Projektu pn. „Zdrowa Aorta – Wielkopolski program zwiększenia aktywności zawodowej poprzez badania przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej”

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy i podmioty współpracujące z podmiotem,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji Projektu pn. „Zdrowa Aorta – Wielkopolski program zwiększenia aktywności zawodowej poprzez badania przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej”,

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne, brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację założeń Projektu pn. „Zdrowa Aorta – Wielkopolski program zwiększenia aktywności zawodowej poprzez badania przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej”

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.